Archive | News RSS feed for this section

Welcome to my first post

19 Jun

Quả thực là rất khó khăn khi phải lựa chọn giữa một WordPress đầy sức mạnh với một Blogger yêu dấu. WordPress còn có thêm một khuyết điểm nữa là không hỗ trợ customize theme và đa số các theme đẹp mà họ có thì không hỗ trợ tiếng Việt thực sự hoàn chỉnh. Tuy nhiên, khả năng quản lý bài viết của WordPress thực sự là tuyệt vời. Bởi vậy, quyết định cuối cùng là… dùng cả hai (^_^).

And from now on, I decided to write posts in English sometimes to improve my writing skill. So, if you want to practice English too, or if you see that my post is full of errors, just comment it.

And you can also see my updates on Blogger on the right pane.

Advertisements