Archive | Readings RSS feed for this section

Reading: Làm lập trình viên hay không làm lập trình viên

20 Jul

http://blog.360.yahoo.com/blog-iveB6n89cqh0zy5ZuFiCuQ–?cq=1&p=1&n=28500

(tác giả: Lê Đình Lĩnh Nam)

Được nghỉ 3 ngày nên ngồi suy ngẫm về cái nghiệp lập trình viên mà mình đang theo đuổi. Image Continue reading

Advertisements